02Qld-stormy stormy night-full size.jpg (38485 bytes)